Ἡ ἐξόντωσις τῶν παιδιῶν τοῦ Τσακάλη στὸ στόχαστρο τῆς …«πολιτείας»!!!


Αὐτὴν τὴν στιγμὴ ὁ Τσακάλης συλλαμβάνεται γιὰ νὰ ΜΗΝ προστατεύσῃ τὸ παιδί του!!! Ἕνα παιδὶ ποὺ ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ γιατὶ ΔΕΝ θέλει νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάννας του. Ἕνα παιδὶ ποὺ χρησιμοποιήθηκε καὶ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν …«πολιτεία» γιὰ νὰ ἐπισπεύσῃ τὴν ἐξόντωσιν καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ Τσακάλη.
Ἕνα παιδί, ἀθῶο θῦμα, ποὺ …«ἔτυχε» νὰ ἔχῃ γιὰ πατέρα του τὸν …«τρελλό».
Ἕνα ἀπὸ τὰ δύο παιδιὰ τοῦ Τσακάλη δῆλα δή… Διότι τὸ ἄλλο, τὸ μεγαλύτερο, τὸ ἔχουν ἤδη φιμώσει… Τὸ ἔχουν ὑποχρεώσει στὴν σιωπή…
Τὸ ἔχουν ὑποχρεώσει νὰ ἀντιδράσῃ μία καὶ καλή… Καὶ τὸ «μὴ παρέκει»  φθάνει…

Ὅμως σήμερα ὁ Τσακάλης συνελήφθη διότι πῆγε νὰ προστατεύσῃ τὸ ἄλλο του παιδί, τὸ μικρότερο. Αὐτὸ ποὺ ἀρνεῖται νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν μάννα του καὶ ποὺ στὴν προσπάθειά του νὰ  ἀποφύγῃ αὐτὴν τὴν ἐπιστροφὴ ὅλο ἀπελπισία ζητᾶ τὴν προστασία τοῦ πατρός του καὶ τῆς …«πολιτείας».
Ὁ Τσακάλης, τηρῶντας τὰ νόμιμα, ἐδῶ καὶ δύο ἡμέρες, τρέχει ἀπὸ εἰσαγγελίες ἀνηλίκων ἔως εἰσαγγελίες γενικῶς καὶ ζητᾶ νὰ καταγραφῇ ἡ ἄρνησις τοῦ παιδιοῦ. Ἤ ζητᾶ τὴν συνάντησιν μὲ τὸν προϊστάμενο τῆς εἰσαγγελίας, Ἠλία Ζαγοραῖο, κάτι ποὺ ἐπίσης τοῦ ἠρνήθησαν οἱ ἀστυνομικοί.
Δήλωσε  ὅμως τὸ παιδί, στὴν εἰσαγγελία, ἐπισήμως: «ἐὰν αὔριο πάθῳ κάτι νὰ μὴν στεναχωρηθῇ ὁ πατέρας μου»…
…ἐπαναλαμβάνοντας τὴν ἰδίαν φράσιν ἐδῶ καὶ ὧρες..


Ἡ ἐξόντωσις τῶν παιδιῶν τοῦ Τσακάλη στὸ στόχαστρο τῆς ...«πολιτείας»!!!2
 .
 
Καί πῶς νά ἀντιδράσῃ ἕνας πατέρας ὅταν ἀκούῃ τό παιδί του νά δηλώνῃ κάτι τέτοιο σέ ἀγνώστους;  Πῶς;Τὸ παιδί του ἐξοντώνουν….!!!

Μά ποιός νά καταγράψῃ τήν δήλωσιν τοῦ παιδιοῦ; Ἐφ΄ ὅσον πρέπῃ, κατ’  αὐτοὺς νὰ ἐξοντωθῇ ὀ Τσακάλης, ἄς ἐξοντωθοῦν καὶ τὰ παιδιά. Θὰ εἶναι πιὸ εὔκολο μετὰ νὰ τὸ βουλώσῃ κι ὁ ἴδιος…
Τὰ παιδιὰ τοῦ Τσακάλη…
Μεγάλη ὑπόθεσις… Τοὺς …«ἔτυχε» νὰ ἔχουν γιὰ πατέρα τους τὸν «τρελλό».
Αὐτὸν τὸν …«τρελλό» ποὺ θὰ τὰ βάλῃ μὲ ὅλον τὸν πλανήτη, γιὰ νὰ βγῇ τὸ δίκαιον στὸ φῶς. Καί θά ἀφήση τά παιδιά του στά χέρια ἐγκληματιῶν;
Καὶ τρέχει, τσακίζεται, σκοτώνεται ὁ Τσακάλης στὰ δικαστήρια γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν παραλογία. Μὰ σὲ κάθε του καταγγελία ἰσχύουν οἱ …προηγούμενες ἀποφάσεις. Οὔτε λόγος γιὰ ἔρευνα… Οὔτε λόγος γιὰ ἐπανεξέτασιν τῶν προηγουμένων ἀποφάσεων… Οὔτε λόγος γιὰ μία μόνον …ἀπορία!!!
Οὕτε λόγος γιὰ ἔλεγχο τῶν ἀποδεικτικῶν ποὺ καταθέτει…
Ἔτσι ἀπεφάσισε τὸ προηγούμενον καθεστώς…. Ἔτσι ἰσχύει… Ἔτσι ἐξακολουθοῦν νὰ ἐπαναλαμβάνουν οἱ διάδοχοί του….
Ἕνα μπουρδέλο …πολιτεία, ποὺ οἱ πουτάνες μπαινοβγαίνουν ἐλεύθερα καὶ κάνουν τὶς ἁρπακτές τους…
…κι ἐὰν ἐμεῖς ἀντιδράσουμε, χαλῶντας τὴν ἡσυχία τοῦ μπουρδέλου, μᾶς ἀφανίζουν!!!

Ὁ Θανάσης Τσακάλης αὐτὸν τὸν καιρὸ ἀντιμετωπίζει βουνὰ προβλημάτων λόγῳ τῶν διώξεων ποὺ δέχεται ἀπὸ τὴν …πολιτεία. Διώξεις ὅλων τῶν χρωμάτων, ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς δυνατοὺς δρόμους.
Στόχος ἡ προσωπική του ἐξόντωσις.

Ἡ …«νομο-φανής» ἐξόντωσις τοῦ Τσακάλη.

Ἐφ΄ ὅσον λοιπὸν δεν κατάφεραν νὰ τὸν φιμώσουν, ἐν ὅσῳ ἦταν ἀκόμη μέσα στὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, ἀπεφάσισαν νὰ μὴν τὸν ἀφήσουν σὲ χλωρὸ κλαδί. Ἔθιξε, βλέπετε, τὸν …«ἄγραφο νόμο» τῆς ἁρπακτῆς, τοῦ πλιατσικολογήματος καὶ τῆς ῥεμούλας. Ἔσπασε τὴν ὀμερτά.
Ἄρα νὰ πληρώσῃ… Καὶ νὰ πληρώσῃ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους. Νὰ πληρώνῃ καθημερινῶς, γιὰ ὅλη του τὴν ζωή…
Νὰ φτύσῃ τὸ γάλα τῆς μάννας του τελικῶς…
Αὐτὸς ἦταν ὁ στόχος…!!!

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.

Πῶς νά πληρώσῃ ὅμως τώρα πού βγῆκε ἐκτός τῆς μηχανῆς ττῶν μιζῶν;
Εὔκολο… Θὰ πληρώσουν τὰ παιδιά του…
Θὰ τὰ ἐξοντώσουν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, γιὰ νὰ μάθῃ ὁ Τσακάλης νὰ ἀντιστέκεται καὶ νὰ ἀντιδρᾷ!!

Ὄμορφος κόσμος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος… 
Φιλονόη